Dotacje i dofinansowanie

Mój Prąd

Ulga termo

Agroenergia

Kredytowanie

Czyste Powietrze

Program
Mój Prąd

Start III naboru: lipiec 2021r. 

Więcej informacji wkrótce… 

Ulga termomodernizacyjna

Gospodarstwa domowe, które w 2021 roku zainwestowały w założenie paneli słonecznych na dachach swoich domów, mogą skorzystać z odliczenia części poniesionych wydatków w rozliczeniu PIT 2021. Odliczenia tego dokonuje się w ramach tzw. ulgi termomodernizacyjnej.

Z ulgi termomodernizacyjnej może skorzystać podatnik, będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego, który poniósł wydatki na tzw. przedsięwzięcie termomodernizacyjne oraz posiada fakturę, potwierdzającą ich poniesienie. Ponadto z ulgi termomodernizacyjnej może skorzystać podatnik, jeżeli najpóźniej na dzień dokonania odliczenia, jest już właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Jednym z wydatków uprawniających do skorzystania z tej ulgi jest zakup instalacji fotowoltaicznej (w tym ogniw z osprzętem) z montażem. 

Czym jest ulga termomodernizacyjna w PIT?

Jest to odliczenie podatkowe pozwalające odliczyć od podstawy opodatkowania (czyli od dochodu) wydatki poniesione na realizację tzw. przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w swoim domu jednorodzinnym. 

Przez dom jednorodzinny w świetle art. 3 pkt 2a – Prawo budowlane ustawy rozumieć należy ,, budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku”.  

Na podstawie z art. 26h ust. 1 ustawy o PIT, podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2, wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 10, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. 

Kto skorzysta z ulgi termomodernizacyjnej w 2021 roku?

W myśl ustawy z ulgi termomodernizacyjnej skorzystać może podatnik podatku dochodowego opłacający podatek według skali podatkowej, 19% stawki podatku oraz opłacającym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, będącym właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych, który poniósł wydatki na dokonanie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w 2020 roku. 

Jakie wydatki termomodernizacyjne poniesione w 2020 roku można odliczyć w PIT?

Szczegółową listę wydatków termomodernizacyjnych, jakie można odliczyć w rozliczeniu PIT, zawiera załącznik do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. poz. 2489).  
W wykazie znaleźć można zarówno materiały budowlane, urządzenia oraz usługi podlegające odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej, ale przede wszystkim, w rozliczeniu PIT możemy ująć zakup i montaż instalacji fotowltaicznej 

Odliczenie wydatków na termomodernizację w PIT 2020 - kluczowe warunki

Aby skorzystać z odliczenia wydatków w ramach ulgi termomodernizacyjnej trzeba spełnić również kilka innych warunków. Kluczowym z nich jest udokumentowanie wydatków poniesionych na wykonanie inwestycji fotowoltaicznej (termomodernizacyjnej) w budynku jednorodzinnym. Podatnik musi zatem dysponować wszystkimi fakturami potwierdzającymi poniesione wydatki, wystawionymi przez podatnika podatku VAT. 

To jednak nie wszystko. Ministerstwo Finansów dodatkowo uczula – wydatki aby mogły zostać odliczone w rozliczeniu PIT nie mogły zostać sfinansowane bądź dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Nie podlegają wówczas odliczeniu. To nie wszystko. Jeżeli podatnik zaliczył wydatki w koszty uzyskania przychodów i odliczył od podatku również nie może ponownie odliczyć ich w ramach ulgi termomodernizacyjnej. 

Warto podkreślić, że ulga termomodernizacyjna dotyczy wydatków termomodernizacyjnych pod warunkiem, że przedsięwzięcie termomodernizacyjne w tym budynku zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. 

Program
Agroenergia

Start NABORU: czerwiec 2021r.  

koniec: III kwartał 2021r. 

Więcej informacji wkrótce… 

Kredyt

Kredyt na fotowoltaikę jest jednym ze sposobów finansowania kosztów nabycia paneli fotowoltaicznych wraz z niezbędnym osprzętem oraz ich profesjonalnego montażu na dachu. Banki mają przygotowane zobowiązania skonstruowane z myślą o inwestycjach tego rodzaju. Można jednak skorzystać też z innych rozwiązań kredytowych w celu pokrycia kosztów zakupu instalacji fotowoltaicznej i jej montażu.

Program
Czyste
Powietrze

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kieruje również do gospodarstw domowych program „Czyste Powietrze”, polegający na dofinansowaniu zakupu paneli fotowoltaicznych. Celem programu jest Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.  

 

Z takiej dotacji skorzystać mogą zarówno gospodarstwa domowe w formie domów jednorodzinnych, jak i lokale mieszkalne, o ile mają wyodrębnioną księgę wieczystą nieruchomości. Maksymalna kwota udzielana na instalację fotowoltaiczną w programie „Czyste Powietrze” jest wyliczana na podstawie dochodów uzyskiwanych przez dane gospodarstwo domowe. 

Chcesz poznać więcej szczegółów dotyczących dotacji i dofinansowań? 
Nasi eksperci odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania. 

Przewiń do góry