Dotacje i dofinansowanie

Mój Prąd

Ulga termo

Agroenergia

Kredytowanie

Czyste Powietrze

Program
Mój Prąd

NABÓR: IV

Start naboru: 15.04.2022r. 


Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiedziało czwartą odsłonę programu “Mój Prąd“.
Długo oczekiwany program o dofinansowanie ruszy od 15 kwietnia 2022r.

Z programu
Mój Prąd 4.0 będą mogli skorzystać tylko prosumenci rozliczający się w ramach systemu
net-billing, ale nie muszą być to osoby posiadające instalacje fotowoltaiczne nowe, przyłączane po 1.04.2022r. Okresem kwalifikowalności środków liczony jest od 1 lutego 2020 roku. O możliwość ubiegania się o dofinansowanie dodatkowych elementów (magazynów energii/ciepła, systemów zarządzania energią) będą mogli ubiegać się także beneficjenci dotychczasowych edycji programów „Mój Prąd” oraz „Czyste Powietrze”, z jednym zastrzeżeniem, będą oni musieli przejść na nowy system rozliczania – net billing.

Budżet programu wynosi 350 mln zł i w całości pochodził będzie z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020), tzw. REACT-EU.). Nadrzędnym celem programu “Mój Prąd 4.0” jest wzmocnienie segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych i wzrost udziału OZE w miksie energetycznym w Polsce, oraz promowanie nowego systemu rozliczania się prosumentów, czyli net billingu.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie z Programu Mojego Prądu 4.0?

 


Podobnie jak w poprzednich latach, Program skierowany jest do osób fizycznych, mających zawartą umowę kompleksową z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej. Z dotacji mogli będą skorzystać wyłącznie właściciele mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy nie większej jak 10kWh, którzy zdecydują się na rozliczenie wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net billingu. Dotyczy to nowych prosumentów, którzy złożą wniosek do OSD o przyłączenie mikroinstalacji po 31 marca 2022 roku, ale także obecnych prosumentów, którzy zrezygnują z systemu opustów (tzw. net metering) i od 1 lipca 2022 r. przejdą na net billing. Przypominamy jednak, że decyzja o zmianie rozliczenia z systemu upustów na net billing jest nieodwracalna.

Ile wyniosą dotacje w ramach Programu Mój Prąd 4.0?

Maksymalna wysokość dofinansowania instalacji ma wynieść do 20,5 tys. zł połowy kosztów kwalifikowanych, z czego dofinansowanie do samej instalacji fotowoltaicznej ma wynieść 4 tyś zł, a jeżeli prosument zdecyduje się na dodatkowe inwestycję, kwota ta wyniesie 5 tyś zł.

Do dodatkowych inwestycji należą: magazyny energii elektrycznej, na które dofinansowanie wyniesie
do 7,5 tys. zł oraz magazyny ciepła z dotacją do 5 tys. zł. Do tego będzie można dostać 3 tys. zł
na zintegrowane z urządzeniami inteligentne systemy zarządzania energią (HEMS/EMS).
Wbrew wcześniejszym zapowiedziom, nie będzie natomiast dopłat do domowych ładowarek do samochodów elektrycznych.

Dofinansowanie dla obecnych prosumentów.

O dofinansowanie dodatkowych komponentów (magazynów energii/ciepła i systemów zarządzania energią) mogą ubiegać się także obecni beneficjenci, którzy skorzystali z dotacji we wcześniejszych odsłonach programu Mój Prąd, z jednym warunkiem – będą się oni rozliczać w nowym systemie net billingu. 
A gdy zrezygnują oni z systemu upustów (net metering) i przejdą net billing, dostaną grant w wysokości
2 tys. zł.
Dotacje do pozostałych elementów, analogiczne jak w pozostałych przypadkach.

Jeśli prosument nie korzystał wcześniej z Mojego Prądu, to przechodząc na net billing dostanie
4 tys. zł dotacji do fotowoltaiki, albo 5 tys. zł, jeśli jednocześnie złoży wniosek o dofinansowanie kolejnych inwestycji w magazyny (i systemy zarządzania energią).

Dofinansowanie będzie przyznawane więc także na inwestycje wykonane przed startem programu Mój Prąd 4.0, ale okres kwalifikowalności środków zaczyna się 1 lutego 2020r.

Nabór wniosków.

Nabór wniosków, który ruszy od 15 kwietnia, będzie prowadzony w trybie ciągłym do 2023 r.
Wnioski Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjmie tylko przez internet.
Wnioski papierowe będą odrzucane!

Z punktu widzenia wnioskodawcy nic się nie zmienia – wnioski będzie można składać przez portal internetowy, bezpośrednio do NFOŚiGW. Zanim jednak przejdziesz do składania wniosku, warto przygotować skany niezbędnej dokumentacji. 
Do tej pory wymagane były:
– faktury za dostawę i montaż instalacji
– dowód zapłaty faktury lub oświadczenia o dokonaniu zapłaty
– zaświadczenia OSD (Operatora Sieci Dystrybucyjnej) o montażu licznika, razem z
numerem Punktu Poboru Mocy
– w przypadku instalacji wykonanej własnymi siłami – oświadczenie o samodzielnym montażu
– pełnomocnictwo (jeżeli wniosek składany był w imieniu nabywcy/właściciela instalacji)

Oczywiście, w całym procesie ubiegania się o dofinansowanie, w tym złożenia wniosku,
możesz liczyć na nasze wsparcie!

Ulga termomodernizacyjna

Gospodarstwa domowe, które w 2021 roku zainwestowały w założenie paneli słonecznych na dachach swoich domów, mogą skorzystać z odliczenia części poniesionych wydatków w rozliczeniu PIT 2021. Odliczenia tego dokonuje się w ramach tzw. ulgi termomodernizacyjnej.

Z ulgi termomodernizacyjnej może skorzystać podatnik, będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego, który poniósł wydatki na tzw. przedsięwzięcie termomodernizacyjne oraz posiada fakturę, potwierdzającą ich poniesienie. Ponadto z ulgi termomodernizacyjnej może skorzystać podatnik, jeżeli najpóźniej na dzień dokonania odliczenia, jest już właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Jednym z wydatków uprawniających do skorzystania z tej ulgi jest zakup instalacji fotowoltaicznej (w tym ogniw z osprzętem) z montażem. 

Czym jest ulga termomodernizacyjna w PIT?

Jest to odliczenie podatkowe pozwalające odliczyć od podstawy opodatkowania (czyli od dochodu) wydatki poniesione na realizację tzw. przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w swoim domu jednorodzinnym. 

Przez dom jednorodzinny w świetle art. 3 pkt 2a – Prawo budowlane ustawy rozumieć należy ,, budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku”.  

Na podstawie z art. 26h ust. 1 ustawy o PIT, podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2, wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 10, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. 

Kto skorzysta z ulgi termomodernizacyjnej w 2021 roku?

W myśl ustawy z ulgi termomodernizacyjnej skorzystać może podatnik podatku dochodowego opłacający podatek według skali podatkowej, 19% stawki podatku oraz opłacającym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, będącym właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych, który poniósł wydatki na dokonanie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w 2020 roku. 

Jakie wydatki termomodernizacyjne poniesione w 2020 roku można odliczyć w PIT?

Szczegółową listę wydatków termomodernizacyjnych, jakie można odliczyć w rozliczeniu PIT, zawiera załącznik do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. poz. 2489).  
W wykazie znaleźć można zarówno materiały budowlane, urządzenia oraz usługi podlegające odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej, ale przede wszystkim, w rozliczeniu PIT możemy ująć zakup i montaż instalacji fotowltaicznej 

Odliczenie wydatków na termomodernizację w PIT 2020 - kluczowe warunki

Aby skorzystać z odliczenia wydatków w ramach ulgi termomodernizacyjnej trzeba spełnić również kilka innych warunków. Kluczowym z nich jest udokumentowanie wydatków poniesionych na wykonanie inwestycji fotowoltaicznej (termomodernizacyjnej) w budynku jednorodzinnym. Podatnik musi zatem dysponować wszystkimi fakturami potwierdzającymi poniesione wydatki, wystawionymi przez podatnika podatku VAT. 

To jednak nie wszystko. Ministerstwo Finansów dodatkowo uczula – wydatki aby mogły zostać odliczone w rozliczeniu PIT nie mogły zostać sfinansowane bądź dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Nie podlegają wówczas odliczeniu. To nie wszystko. Jeżeli podatnik zaliczył wydatki w koszty uzyskania przychodów i odliczył od podatku również nie może ponownie odliczyć ich w ramach ulgi termomodernizacyjnej. 

Warto podkreślić, że ulga termomodernizacyjna dotyczy wydatków termomodernizacyjnych pod warunkiem, że przedsięwzięcie termomodernizacyjne w tym budynku zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. 

Program
Agroenergia

Start NABORU: czerwiec 2021r.  

koniec: III kwartał 2021r. 

Więcej informacji wkrótce… 

Kredyt

Kredyt na fotowoltaikę jest jednym ze sposobów finansowania kosztów nabycia paneli fotowoltaicznych wraz z niezbędnym osprzętem oraz ich profesjonalnego montażu na dachu. Banki mają przygotowane zobowiązania skonstruowane z myślą o inwestycjach tego rodzaju. Można jednak skorzystać też z innych rozwiązań kredytowych w celu pokrycia kosztów zakupu instalacji fotowoltaicznej i jej montażu.

Program
Czyste
Powietrze

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kieruje również do gospodarstw domowych program „Czyste Powietrze”, polegający na dofinansowaniu zakupu paneli fotowoltaicznych. Celem programu jest Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.  

 

Z takiej dotacji skorzystać mogą zarówno gospodarstwa domowe w formie domów jednorodzinnych, jak i lokale mieszkalne, o ile mają wyodrębnioną księgę wieczystą nieruchomości. Maksymalna kwota udzielana na instalację fotowoltaiczną w programie „Czyste Powietrze” jest wyliczana na podstawie dochodów uzyskiwanych przez dane gospodarstwo domowe. 

Chcesz poznać więcej szczegółów dotyczących dotacji i dofinansowań? 
Nasi eksperci odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania. 

Przewiń do góry